Statut

Klubu Żeglarskiego „DELFIN" w Kostrzynie nad Odrą, ul. Sikorskiego 1

Rozdział 1

Zasady ogólne

§1.

Dnia 01.01. 1968 r. Z inicjatywy sympatyków żeglarstwa powstał Klub Żeglarski „DELFIN" przy Oddziale PTTK „Celuloza „ KFCiP w Kostrzynie n/O.

§2 .

Na Walnym Zebraniu członków w dniu 01.10.1972r. Klub przekształcony został w Zakładowy Klub Żeglarski „DELFIN" przy Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych w Kostrzynie n/O.

§3.

Na Walnym Zebraniu członków w dniu 15.03.1998r. zmieniono nazwę Klubu na Zakładowy Klub Żeglarski przy Kostrzyn Paper S.A. w Kostrzynie n/O.

§4.

Na Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 18.04.2009r. zmieniono nazwę Klubu na Klub Żeglarski „DELFIN" w Kostrzynie nad Odrą.

§5.

Klub jest członkiem Okręgowego Związku Żeglarskiego w Gorzowie Wlkp., który to OZŻ:

1) działa w ramach Polskiego Związku Żeglarskiego.
2) działa zgodnie ze Statutem PZŻ, jego uchwałami i wytycznymi

§6.

Terenem działania Klubu jest obszar miasta Kostrzyna nad Odrą i jego najbliższe okolice

§7.

1) Klub używa bandery Polskiego Związku Żeglarskiego.
2) Klub używa proporca stanowiącego trójkąt koloru białego z wizerunkiem stylizowanego delfina koloru niebieskiego i napisem Klub Żeglarski „DELFIN"
3) Klub używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Klub Żeglarski „DELFIN" Kostrzyn nad Odrą i wizerunkiem delfina w środku
4) Klub używa również pieczęci podłużnej o treści: Klub Żeglarski „DELFIN" ul. Sikorskiego 1 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

§8.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

§9.

Celem klubu jest:

1)organizowanie i rozwijanie żeglarstwa i turystyki kajakowej
2)prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzenie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej.
3)umożliwienie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie i turystyki wodnej oraz kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
4)upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego.

§10.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) zrzeszania wszystkich wodniaków z terenu Kostrzyna i okolicy.
2) ułatwianie swoim członkom uprawiania żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz turystyki kajakowej, organizowanie spływów, rejsów i wycieczek oraz imprez rekreacyjnych.
3) organizowanie szkolenia na stopnie żeglarskie i typowania kandydatów na kursy i obozy żeglarskie.
4) stwarzanie warunków do budowy nowych jednostek pływających i zdobywanie umiejętności szkutniczych.
5) organizowanie dla swoich członków życia kulturalnego i rozrywkowego
6) nawiązywanie kontaktów z wodniakami innych regionów a, także z zagranicy.
7) organizowanie zebrań.
8) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej jak: WOPR, MOSiR i inne.
9) czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej.

 

Rozdział 3.

Członkowie: ich prawa i obowiązki

§11.

Członkiem Klubu może być każdy, kto ukończył 10 lat życia.
Członkowie dzielą się na:

1) zwyczajnych
2) honorowych

§12.

0 przyjęciu kandydata na członka Klubu decyduje Zarząd Klubu na podstawie złożonej przez kandydata deklaracji.

§13.

Godność członka honorowego Klubu nadaje się za wybitne zasługi dla Klubu i żeglarstwa. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

§14.

Członkowie Klubu mają prawo:

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach, wybierać i być wybieranymi do władz Klubu.
2) nosić odznakę i używać proporca Klubu.
3) korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu zgodnie z istniejącymi regulaminami i instrukcjami.
4) Brać udział we wszystkich imprezach i działalności Klubu.

§15

Członkowie Klubu mają obowiązek:

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Klubu.
2) brać czynny udział w życiu Klubu i pracach społecznych obowiązujących członków.
3) dążyć do podnoszenia swych kwalifikacji żeglarskich, szkutniczych i motorowodnych.
4) posiadać odpowiednie uprawnienia upoważniające do korzystania ze sprzętu pływającego
5) przestrzegać zasad dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej.
6) regularnie opłacać składki członkowskie.
7) członkowie honorowi są zwolnieni od opłat składki członkowskiej.
8) młodzież szkolna ma obniżoną składkę o 50%.

§16.

Członkostwo Klubu ustaje wskutek:

1) zgłoszonego na piśmie wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych
2) rozwiązaniu się Klubu.
3) wykluczenia członka z Klubu.
4) skreślenie z listy członków przez Zarząd Klubu wskutek niepłacenia składek klubowych przez okres 1 roku.
5) śmierci członka.

§17.

Za niestosowanie się do postanowień Statutu oraz za nieetyczne lub niewłaściwe postępowanie nie licujące z mianem żeglarza Zarząd Klubu ma prawo udzielić członkowi Klubu upomnienia lub nagany.

 

Rozdział 4

Władze Klubu:

§18.

1) Władzami Klubu są:

- Walne Zebranie
- Zarząd Klubu
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Szkoleniowo-Sportowa.

2) Kadencja władz Klubu trwa 3 lata ,a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3) Wszystkie uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do podejmowania uchwał.

§19.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu:
Do zakresu Walnego Zebrania należy:

1) wybór członków Zarządu Klubu. Komisji Rewizyjnej i Komisji Szkoleniowo-Sportowej.
2) ustalenie wytycznych pracy Zarządu Klubu i Sekcji, a także uchwalenie budżetu Klubu.
3) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Klubu.
4) udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
5) uchwalanie zmian Statutu Klubu.
6) mianowanie członków honorowych Klubu.
7) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§20.

1) Zarząd Klubu składa się z 5-10 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2) Zarząd Klubu może ukonstytuować się następująco:

- Komandor
- Z-ca Komandora d/s gospodarczych.
- Z-ca Komandora ds. turystyczno-sportowych.
- Sekretarz.
- Skarbnik.
- członek Zarządu (członkowie).

3) Zarząd Klubu może wybrać ze swego grona Prezydium Zarządu.

§21.

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

1) kierowanie działalnością Klubu.
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
3) zarządzanie majątkiem i funduszem Klubu.
4) zatwierdzanie rocznych planów działania sekcji i zespołów.
5) czuwanie nad realizacją planów.
6) przygotowanie na Walne Zebranie preliminarzy budżetowych, planów działania, sprawozdań i wniosków oraz wydawanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji.
7) realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
8) powoływanie sekcji i zespołów.
9) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań.
10) prowadzenie ścisłej ewidencji członków Klubu, ich przyjmowanie i skreślanie.

§22.

Korespondencję w imieniu Klubu podpisuje Komandor oraz Sekretarz albo ich zastępcy względnie inni upoważnieni przez Zarząd jego członkowie.

§23.

Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje o przyjęciu uchwały głos przewodniczącego obradom.

§24.

Komisja Rewizyjna Klubu skład się z 3-5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu:

§25.

1) Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze
2) Na fundusze Klubu składają się :

- składki członkowskie.
- wpływy z wynajmu pomieszczeń klubowych,
- wpływy z wypożyczania sprzętu pływającego,
- wpływy z korzystania z infrastruktury Klubu,
- wpływy ze sprzedaży zbędnego sprzętu -darowizny,
- inne wpływy.

3) Uzyskane wpływy przeznacza się na:

- zakup sprzętu pływającego i ratowniczego,
- zakup pomocy szkoleniowych,
- zakup materiałów do remontu sprzętu pływającego,
- szkolenie
- opłaty za energię elektryczną, wodę pitną, wywóz nieczystości i transport.

§26.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Komandora lub jego Z-cy oraz Skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Klubu, np. Sekretarza.

 

Rozdział 6
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§27.

1) Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
2) Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Klubu.

Designed & Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek